Tuyên Bố Sứ Mệnh

Hiệp Hội Thanh Thiếu Niên Không Sử Dụng Ma Túy giáo dục, khơi gợi và tạo khả năng cho cộng đồng chúng ta hỗ trợ thanh thiếu niên và tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh để giải quyết những vấn đề về uống rượu, hút thuốc lá và các vấn đề ma túy khác.

hoạt động nhóm phòng chống

Các thành viên dự phòng tại Trường trung học Cascade đã tham gia vào các hoạt động như " Above the Influence " t -shirt và poster chiến dịch , một chiến dịch chống xả rác trong trường và tại các liền kề Lakewood Park, Bookmark Norm dương gồm các thành viên và tham gia Hội nghị thượng đỉnh Prevention toàn tiểu bang